Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Personuppgifter hos OnePartnerGroup

Inledning – vad är personuppgifter?

Vid kontakt med OnePartnerGroup koncernen förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en i livet fysisk person.

OnePartnerGroup är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos www.onepartnergroup.se. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som OnePartnerGroup tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

OnePartnerGroup’s allmänna bestämmelser om personuppgifter

De allmänna bestämmelserna för personuppgiftsbehandlingen gäller för hela OnePartnerGroup koncernen.

De allmänna bestämmelserna innebär att OnePartnerGroup alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

Insamling av personuppgifter

Vanligtvis kan www.onepartnergroup.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Däremot används så kallade cookies vid besök på www.onepartnergroup.se se mer under avsnitt Cookies.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till OnePartnerGroup via hemsidan. OnePartnerGroup kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till OnePartnerGroup via brev, e-post, telefon eller genom att OnePartnerGroup får uppgifter från offentliga register.

Ändamål

OnePartnerGroup samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person/ företag har begärt. OnePartnerGroup behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns i samband med att personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Samtycke

OnePartnerGroup strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer OnePartnerGroup inte att behandla personuppgifterna ytterligare  och  inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag inom OnePartnerGroup koncernen eller till samarbetspartner, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt.

Säkerhet

OnePartnerGroup vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

Gallring

OnePartnerGroup bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål.

Rätt att få information och rättelse

Var och en har rätt att efter begäran få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av OnePartnerGroup. Om sådana personuppgifter finns hos OnePartnerGroup får berörd person efter begärd information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till [email protected]

Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. OnePartnerGroup är då skyldiga att vidta sådana åtgärder.

Länkning

Uppgifterna på denna sida gäller för OnePartnerGroup och för hemsidan www.onepartnergroup.se, om inte annat uppges.

I de fall denna hemsida innehåller länkar till andra hemsidor inom eller utom OnePartnerGroup koncernen gäller uppgifterna ej för sådana hemsidor. OnePartnerGroup svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana hemsidor.

Ändringar av personuppgiftshantering

Om det sker förändringar i hur OnePartnerGroup koncernen hanterar personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Rutiner för behandling kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras.

Användarspårning

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som tekniskt skiljer sig från cookie spårning men som omfattas av samma lagstiftning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Kontakt – personuppgiftsombud

Frågor rörande OnePartnerGroup koncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt personuppgiftsombud via [email protected]

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare.

Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (permanenta cookies).

Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder cookies på vår webbplats för att:

Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator. (Förstaparts sessionscookie)

Med hjälp av analysverktygen Google Analytics (tredjeparts sessions- och permanenta cookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel:

– Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare

– Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats

– Vilka sidor som besöks på webbplatsen

– Hur lång tid besöket tar

– Vilken webbläsare som används

Effektivisera och följa upp våra säljkampanjer och marknadsaktiviteter. För detta anlitar vi externa partners. (Tredjeparts permanent cookie).

Har du frågor om cookies på vår webbplats är du välkommen att kontakt oss på [email protected]

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.